آموزشی

علوم دوم راهنمایی

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ی 70

نقش کاربراتور در اتومبیل

کار کاربراتور ، مخلوط ساختن سوخت و هوا است . به طوری که آلودگی به حد اقل برسد.

اگر در اتومبیل نسبت مقدار هوایی که با سوخت مخلوط می شوند ، مناسب نباشد ، چه اتفاقی می افتد؟

احتراق به خوبی انجام نمی شود .و انرژی به هدر می رود و باعث آلودگی محیط زیست می شود.

نتیجه مقایسه مصرف سوخت چند اتومبیل مختلف ره به ازای یک صد کیلومتر حرکت در جاده در شرایط معمولی ؟

در نوع های مختلف اتومبیل ، یکسان نیست و امروزه بیش تر حدود ۵ تا ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلو متر است.

 

+ نوشته شده در  ساعت 18:12  توسط الهه عبدالهی  |